صفحه اصلی
تماس با من

مطالب آرشیو

دانلود مقالات آموزشی

لینکها و امکانات

5. هیدروژن سولفوره ( SH2 )
چگالی نسبت به هوا: 1912/1
خواص فیزیکی: بوی تخم مرغ گندیده ، بی رنگ ، ترش مزه
منابع تولید: آب لایه ها ، گاز لایه ها ، آتشباری
آثار مضر: سمی ، قابل انفجار
روش تشخیص: بوی تخم مرغ گندیده ، دستگاههای مخصوص
علائم مشخصه: در عیار کم سبب سوزش چشم و در عیار زیاد باعث فلج شدن سیستم اعصاب و مرگ ، در عیار 01/0 درصد پس از چند ساعت سبب مسمومیت خفیف و در عیار 05/0 درصد بعد از 30 تا 60 دقیقه سبب مسمومیت خطرناک و در عیار 1/0 درصد سبب مرگ فوری می شود.
حداکثر عیار مجاز: 002/0 درصد
عیار کشنده: 1/0 درصد

6. انیدرید سولفورو ( SO2 )
چگالی نسبت به هوا: 2636/2
خواص فیزیکی: بوی مشخص ، بی رنگ ، ترش مزه
منابع تولید: احتراق کانیهای گوگرددار ، آتشباری ، موتورهای احتراقی ، آتش سوزی
آثار مضر: سمی
روش تشخیص: بوی گوگرد ، دستگاههای مخصوص
علائم مشخصه: مقدار کم آن باعث مختل شدن سیستم اعصاب به خصوص اعصاب چشم می شود و در عیار 05/0 درصد خطر مرگ را در بر دارد.
حداکثر عیار مجاز: 0005/0 درصد
عیار کشنده: 1/0 درصد

7. اکسیدهای ازت ( NO و NO2 )
چگالی نسبت به هوا: 5895/1
خواص فیزیکی: بوی مشخص ، رنگ خرمایی ، تلخ مزه
منابع تولید: آتشباری ، موتورهای احتراقی
آثار مضر: سمی
روش تشخیص: رنگ خرمایی ، بوی مشخص ، دستگاههای مخصوص ، روش شیمیایی
علائم مشخصه: سمی هستند ولی آثار آنها فوری نیست و ممکن است 20 تا 30 ساعت بعد عارض شود، تا عیار 0025/0 درصد بی خطرند ولی با افزایش عیار ، خطرناک خواهند شد و آثار مضری بر چشم ، بینی ، دهان و ششها خواهند داشت و در عیار 025/0 درصد سبب مرگ می گردند.
حداکثر عیار مجاز: 002/0 درصد
عیار کشنده: 005/0 درصد

8. هیدروژن ( H2 )
چگالی نسبت به هوا: 0694/0
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه
منابع تولید: آبهای اسیدی ، آتشباری ، شارژ باتری ها
آثار مضر: سمی ، قابل انفجار
روش تشخیص: دستگاههای مخصوص
علائم مشخصه: در عیار 4 درصد مخلوط قابل انفجار با هوا را تشکیل می دهد و غالباً با هیدروکربورهای سنگین در گاز زغال دیده می شود.
حداکثر عیار مجاز: --
عیار کشنده: در عیار 4 تا 74 درصد قابل انفجار

مأخذ:

1. آئین نامه ایمنی و حفاظت در معادن، وزارت معادن و فلزات

2. آئین نامه ایمنی و حفاظت در معادن، وزارت کار و امور اجتماعی

3. تهویه در معادن، مهندس مدنی

4. Mining ventilation and air conditions ,Hartman , Haward L.

 

 
پیشنهادات ()

یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥

1. اکسیژن ( O2 )
چگالی نسبت به هوا: 1056/1
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه
منابع تولید: به حالت طبیعی در هوا وجود دارد.
آثار مضر: غیر سمی
روش تشخیص: تنفس [آسان] ، دستگاههای اکسیژن سنج ، چراغ اطمینان شعله ای
علائم مشخصه: در عیار کمتر از 18 درصد باعث تسریع تنفس، در عیار کمتراز 14 درصد سبب استفراغ و ضعف ، در عیار کمتر از 10 درصد سبب کبودی رنگ بدن و حالت اغماء که ادامه تنفس منجر به مرگ تدریجی می گردد. در عیار کمتر از 5 درصد سبب مرگ آنی خواهد شد.
حداکثر عیار مجاز: (حداقل) 5/19 درصد
عیار کشنده: پایینتر از 6 درصد

2. متان یا گریزو ( CH4 )
چگالی نسبت به هوا: 5545/0
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه
منابع تولید: لایه های زغال ، آتشباری ، موتورهای احتراقی ، تجزیه مواد آلی
آثار مضر: قابل انفجار ، خفه کننده
روش تشخیص: دستگاههای گازسنج (گریزومتر) ، چراغ اطمینان شعله ای
علائم مشخصه: سمی نیست اما اگر مقدار آن از حد مجاز بیشتر شود باعث کاهش درصد اکسیژن در هوا می شود.
حداکثر عیار مجاز: 1 درصد
عیار کشنده: در عیار 5 تا 15 درصد قابل انفجار

3. منواکسیدکربن ( CO )
چگالی نسبت به هوا: 9672/0
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه
منابع تولید: آتشباری ، موتورهای احتراقی ، احتراق ناقص ، اکسیداسیون زغال
آثار مضر: سمی ، قابل انفجار
روش تشخیص: دستگاههای مخصوص
علائم مشخصه: در عیار 1/0 درصد باعث سردرد و مسمومیتهای جزئی ، در عیار 15/0 تا 20/0 درصد سبب مسمومیتهای خطرناک و 20 تا 30 دقیقه تنفس در عیار 5/0 درصد منجر به مرگ می گردد و در عیار 1 درصد سبب مرگ فوری خواهد شد.
حداکثر عیار مجاز: 01/0 درصد
عیار کشنده: 03/0 درصد

4. دی اکسیدکربن ( CO2 )
چگالی نسبت به هوا: 5291/1
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه ، اسیدی ، اختناق آور
آثار مضر: خفه کننده
روش تشخیص: تنفس ، دستگاههای مخصوص ، چراغ اطمینان شعله ای
علائم مشخصه: در عیار 1 تا 3 درصد سبب تندی تنفس ، در عیار 5 درصد تنفس خیلی شدید و مشکل می شود. در عیار 10 درصد سبب بیهوشی و در عیار 20 تا 25 درصد منجر به مرگ می گردد.
حداکثر عیار مجاز: 5/0 درصد
عیار کشنده: 18 درصد

ادامه دارد...

مأخذ:

1. آئین نامه ایمنی و حفاظت در معادن، وزارت معادن و فلزات

2. آئین نامه ایمنی و حفاظت در معادن، وزارت کار و امور اجتماعی

3. تهویه در معادن، مهندس مدنی

4. Mining ventilation and air conditions ,Hartman , Haward L.

 

 

 پیشنهادات ()

پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥

- به منظور SAVE کردن مختصات یک نقطه به عنوان Way Point یا Land Mark ، بدین ترتیب عمل می کنیم : در حالیکه GPS حداقل 4 ماهواره را دریافت نموده و روی نقطه مورد نظر قرار گرفته ایم ، دکمه Go to را آنقدر در حالت فشار نگه می داریم تا صفحه ای با عنوان Mark ظاهر گردد :
الف) در این صفحه ، Cursor را به دوّمین Box در سطر اول برده و آن را Enter می نماییم. در صفحه ایکه در پی آن میاید می توان نام یا شماره نقطه مورد نظر را از Keyboard مربوطه ، حرف به حرف یا رقم به رقم انتخاب و Enter کرد. پس از تایپ نام یا شماره نقطه Cursor را روی OK برده ، Enter می کنیم تا دوباره صفحه با عنوان Mark ظاهر گردد.
ب) در صفحه مذکور Cursor را بر روی مختصات نقطه برده و چنانچه اعداد مورد تأیید است ، Cursor را به پایینترین سطر آورده و روی Save ، Enter می کنیم.
- چنانچه بخواهیم به لیست Way Point دسترسی پیدا کنیم و آنها را Edit یا Delete نماییم ، در Page Menu ، Data Base را انتخاب نموده و Enter می کنیم تا به صفحه ای با عنوان Data Base برسیم. در این صفحه User را انتخاب و Enter می کنیم. صفحه ایکه ظاهر می شود ، شامل کلیه Way Point ها می باشد. چنانچه Cursor را روی هر کدام از آنها برده و Enter کنیم ، مختصات آن نقطه را خواهیم داشت.
- چنانچه بخواهیم نام و مختصات یک نقطه را که قبلاً وارد وSave کرده ایم، Edit یاDelete کنیم، ابتدا از روش حالت قبل استفاده نموده تا به نقطه مورد نظر خود برسیم. وقتی Cursor را روی آن نقطه بردیم ، دکمه Menu را فشار می دهیم تا به صفحه ای برسیم که در آن می توان Edit WP یا Delete WP را انتخاب و Enter نمود.
- چنانچه بخواهیم از محلی که قرار داریم به سمت نقطه ای با مختصات معلوم حرکت کنیم و به آن برسیم ، ابتدا باید آن را به عنوان یک Way Point یا Land Mark وارد GPS کنیم و سپس از کلید Go to استفاده نماییم. به یکی از دو صورت زیر می توان نقطه مورد نظر را وارد لیست Way Point ها نمود :
الف) در حالیکه GPS روشن است ، Go to را آنقدر در حالت فشار قرار می دهیم تا صفحه Mark ظاهر شود. در این صفحه ، نام و مختصات نقطه را مانند آنچه که پیشتر گفته شد وارد نموده و در پایان، Save را Enter می نماییم.
ب) مانند حالتی که نام و مختصات یک نقطه را Edit یا Delete می کردیم ، عمل نموده و یکی از نقاط قدیمی را که مورد نیاز نیست را Edit می کنیم.
- وقتی مختصات و نام نقطه مقصد را به یکی از دو روش مذکور وارد GPS نمودیم ، کلید Go to را فشار داده و به صفحه ای با عنوان Go to می رسیم. در این صفحه ،User  را انتخاب می نماییم. در صفحه ایکه حاصل می شود (که همان WP ها می باشد)، نقطه مورد نظر را انتخاب و Enter می کنیم.
- از دکمه Nav یا Esc استفاده نموده ، از صفحات مختلف Navigation هر کدام را که مناسبتر تشخیص داده ایم انتخاب نموده به کمک اطلاعات مربوطه خود را به محل نقطه مورد نظر می رسانیم.
- دکمه های Out و In که بر روی GPS مشاهده می شود، مربوط است به کوچک و بزرگ کردن مقیاس نقشه ایکه (در صورت وجود) در GPS مورد استفاده قرار داده ایم.
 

- پایان آموزش GPS -پیشنهادات ()

شنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٥

GPS  را روشن کرده و تا ظاهر شدن حداقل 4 یا 5 ماهواره صبر می کنیم. (همانطور که میدانیم برای تعیین مختصات دو بعدی  x,y به حداقل 3 ماهواره و برای تعین مختصات سه بعدی x,y,z به حداقل 4 ماهواره نیازمندیم. نکته مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که ارتفاعی که GPS به ما می دهد با ارتفاع موجود در نقشه ها و اطلس ها فرق می کند. ارتفاع GPS نسبت به سطح مبنایی بنام بیضوی است در حالی که ارتفاع موجود در نقشه ها ارتفاع اورتومتریک می باشدکه از سطح دریاهای آزاد محاسبه می گردد.)
- با دو بار Enter کردن وارد صفحه Tips می شویم. روی OK ، Enter را فشار می دهیم تا صفحه ای ظاهر شود که مختصات آخرین نقطه مورد استفاده قبلی در آن نشان داده شده است.
- برای Setup کردن GPS به ترتیب زیر عمل می کنیم :
الف) دکمه Menu را فشار داده و وارد Page Menu می شویم.
ب) در این صفحه بوسیله کلیدهای جهت دار روی Setup رفته و Enter می کنیم تا به صفحه Setup برسیم.
پ) در این صفحه Intialize را انتخاب و Enter می کنیم.
ت) در صفحه ای که ظاهر می شود، با کلیدهای جهت دار روی Enter Coord رفته و Enter می کنیم.
ث) در صفحه جاری که صفحه ای با عنوان Position است، شماره Zone و( E(x و ( N(y را وارد می کنیم. برای تغییر ارقام از و ، و برای حرکت به چپ و راست از و استفاده می شود.
- وقتی شماره Zone و E تقریبی یک نقطه از منطقه عملیات را با تقریب چند ده کیلومتر وارد نمودیم، Enter می کنیم تا Cursor (مکان نما) به محل بعدی حرکت کند. به همین ترتیب هنگامیکه N نقطه مذکور را با همان دقت وارد کنیم، پس از Enter کردن، Cursor به مکانهای بعدی حرکت خواهد کرد که باید اطلاعات موردنظر را وارد نمود. سرانجام Cursor را به پایین ترین سطر انتقال داده تا روی Done قرار گیرد سپس Enter می کنیم.
- در صفحه مربوط به Setup ، Cursor را روی NAV Screens برده و Enter می کنیم. در صفحاتی که به طور متوالی نشان داده می شوند، در همه جا ON را انتخاب و Enter می کنیم.
- در Setup Menu ، Coord System را انتخاب و Enter می کنیم. در صفحه ای که ظاهر می شود، Primery را انتخاب و Enter می کنیم و در صفحه Coord System ، UTM را بر می گزینیم و Enter می کنیم.
- دوباره وارد Setup Menu شده و Map Datum را انتخاب و Enter می کنیم. در صفحه ظاهر شده، Primery را انتخاب و Enter می کنیم تا صفحه Map Datum با بیضوی های مختلف ظاهر شود. در این صفحه WGS 84 را انتخاب و Enter  می کنیم.
- در Setup Menu ، Elev.Mods را انتخاب و Enter نموده و در صفحه بعد 3D را Enter می کنیم.
- در صفحه مذکور، NAV.Units را انتخاب و Enter می کنیم تا به صفحه ای برسیم که می توان واحدهای Km/kph را برای مسافت و سرعت حرکت انتخاب و Enter کرد.
- در Setup Menu بقیه پارامترها را Default انتخاب کرده و NMEA را OFF می کنیم.

ادامه دارد...پیشنهادات ()

دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
http://miner79.persianblog.ir