صفحه اصلی
تماس با من

مطالب آرشیو

دانلود مقالات آموزشی

لینکها و امکانات

1. اکسیژن ( O2 )
چگالی نسبت به هوا: 1056/1
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه
منابع تولید: به حالت طبیعی در هوا وجود دارد.
آثار مضر: غیر سمی
روش تشخیص: تنفس [آسان] ، دستگاههای اکسیژن سنج ، چراغ اطمینان شعله ای
علائم مشخصه: در عیار کمتر از 18 درصد باعث تسریع تنفس، در عیار کمتراز 14 درصد سبب استفراغ و ضعف ، در عیار کمتر از 10 درصد سبب کبودی رنگ بدن و حالت اغماء که ادامه تنفس منجر به مرگ تدریجی می گردد. در عیار کمتر از 5 درصد سبب مرگ آنی خواهد شد.
حداکثر عیار مجاز: (حداقل) 5/19 درصد
عیار کشنده: پایینتر از 6 درصد

2. متان یا گریزو ( CH4 )
چگالی نسبت به هوا: 5545/0
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه
منابع تولید: لایه های زغال ، آتشباری ، موتورهای احتراقی ، تجزیه مواد آلی
آثار مضر: قابل انفجار ، خفه کننده
روش تشخیص: دستگاههای گازسنج (گریزومتر) ، چراغ اطمینان شعله ای
علائم مشخصه: سمی نیست اما اگر مقدار آن از حد مجاز بیشتر شود باعث کاهش درصد اکسیژن در هوا می شود.
حداکثر عیار مجاز: 1 درصد
عیار کشنده: در عیار 5 تا 15 درصد قابل انفجار

3. منواکسیدکربن ( CO )
چگالی نسبت به هوا: 9672/0
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه
منابع تولید: آتشباری ، موتورهای احتراقی ، احتراق ناقص ، اکسیداسیون زغال
آثار مضر: سمی ، قابل انفجار
روش تشخیص: دستگاههای مخصوص
علائم مشخصه: در عیار 1/0 درصد باعث سردرد و مسمومیتهای جزئی ، در عیار 15/0 تا 20/0 درصد سبب مسمومیتهای خطرناک و 20 تا 30 دقیقه تنفس در عیار 5/0 درصد منجر به مرگ می گردد و در عیار 1 درصد سبب مرگ فوری خواهد شد.
حداکثر عیار مجاز: 01/0 درصد
عیار کشنده: 03/0 درصد

4. دی اکسیدکربن ( CO2 )
چگالی نسبت به هوا: 5291/1
خواص فیزیکی: بی بو ، بی رنگ ، بی مزه ، اسیدی ، اختناق آور
آثار مضر: خفه کننده
روش تشخیص: تنفس ، دستگاههای مخصوص ، چراغ اطمینان شعله ای
علائم مشخصه: در عیار 1 تا 3 درصد سبب تندی تنفس ، در عیار 5 درصد تنفس خیلی شدید و مشکل می شود. در عیار 10 درصد سبب بیهوشی و در عیار 20 تا 25 درصد منجر به مرگ می گردد.
حداکثر عیار مجاز: 5/0 درصد
عیار کشنده: 18 درصد

ادامه دارد...

مأخذ:

1. آئین نامه ایمنی و حفاظت در معادن، وزارت معادن و فلزات

2. آئین نامه ایمنی و حفاظت در معادن، وزارت کار و امور اجتماعی

3. تهویه در معادن، مهندس مدنی

4. Mining ventilation and air conditions ,Hartman , Haward L.

 

 

 پیشنهادات ()

پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
http://miner79.persianblog.ir