صفحه اصلی
تماس با من

مطالب آرشیو

دانلود مقالات آموزشی

لینکها و امکانات

اصلی ترین روش اکتشاف نفت روش لرزه نگاری انعکاسی می باشد . روش کار به این صورت است که امواج صوتی به داخل زمین فرستاده می شوند و این امواج پس از برخورد به لایه های مختلف زمین به سطح زمین منعکس می شوند و توسط دستگاههای دریافت کننده ( ژئوفون ) و ثبت کننده ، ثبت می شوند و به صورت یک نمودار بر روی کاغذ رسم می شوند که با تحلیل و بررسی این Reflection Seismogram ، افقها و لایه های زمین آنالیز می شوند و افقهای تولیدی نفت شناسایی می شوند .نمایی از یک ژئوفون

- ژئوفون -

 

روشهای تولید امواج صوتی :

       
1. ویبراتور : این دستگاه که معمولاً بر روی کامیونهای مخصوص سوار می شود با ایجاد لرزش قوی امواج صوتی را به داخل زمین می فرستد. 
ویبراتور به عنوان چشمهء موج
2. دینامیت : با انفجار دینامیت امواج صوتی به زمین منتقل می شوند .دینامیت به عنوان چشمهء موج

تعیین سرعت امواج در لایه های مختلف :


( Vertical Seismic Profiling ) یا VSP عملیاتی است که برای سنجیدن سرعت امواج صوتی در اعماق مختلف چاههای نفت انجام می شود . در این عملیات یک منبع ایجاد انرژی در سطح زمین و یک ژئوفون در داخل چاه قرار دارند که ژئوفون بوسیلهء یک کابل به دستگاه ثبت کننده در سطح زمین متصل می باشد . عملیات سرعت سنجی امواج در لایه های مختلف
در موقع عملیات برداشت ، منبع انرژی در سطح زمین به طور متوالی امواج صوتی تولید می کند و همزمان ژئوفون با سرعت ثابت از ته چاه به سمت بالا حرکت داده می شود و با فاصلهء زمانی مشخص ( زمانهای ایجاد امواج صوتی یا انفجار ) در مقابل افقهای مختلف درون چاه زمان را ثبت می کنند . نمونه ای از یک لاگ وی اس پی
با داشتن زمان ایجاد موج در سطح زمین و زمانی که ژئوفون ثبت می کند و همچنین عمق افق مورد نظر ، سرعت را می توان محاسبه کرده به این ترتیب تمام افقهای حفاری شده سرعت سنجی می شوند.
عملیات دیگری که برای اندازه گیری سرعت در چاه نفت انجام می شود ، Check Shot نام دارد . در این روش مراحل کار شبیه VSP است . با این تفاوت که در روش اخیر ژئوفون در اعماق معینی و از قبل تعیین شده ، کار ثبت زمان را انجام می دهد .

منبع : پایان نامهء کارشناسی خودم!پیشنهادات ()

دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
http://miner79.persianblog.ir