معدنچی ۷۹ - معدن و معدنکاری

آشنایی با معدن و معدنکاری و آموزش نرم افزارهای معدنی

آذر 96
5 پست
آذر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 88
2 پست
آذر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
3 پست
آذر 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
علمی
6 پست
نفت_و_گاز
1 پست
اکتشاف
1 پست
مس
2 پست
سونگون
1 پست
gps
3 پست